Διατατικές ασκήσεις

Παραμένουμε στη διάταση έως και 30 δευτερόλεπτα .